PROJEKTI

Card image top

Prointer kao član grupe IMP Automatika uključen je u nastavak projekta realizacije razvoja i primene informaciono-poslovnog projekta – PROTIS (PROizvodno-Tehnički Informacioni Sistem) u EPS-u.

PROTIS je Proizvodno Tehnički Informacioni Sistem realizovan za potrebe JP EPS. Sistem omogućava povezivanje i centralizovano praćenje performansi i parametara svih proizvodno-tehničkih poslovnih procesa u TE, HE i TE-TO u okviru sistema JP Elektroprivreda Srbije. PROTIS pruža mogućnost menadžmentu da na jednom mestu ima uvid u sve potrebne izveštaje iz domena Uprave za tehničke poslove proizvodnje energije koji su neophodni za upravljanje i odlučivanje. U okviru PROTIS-a, za potrebe praćenja proizvodnje i najvažnijih parametara rada proizvodnih kapaciteta u realnom vremenu, implementiran je SCADA sistem.

Card image top

Implementacija SAP-a u J.P. Transnafta

U cilju stvaranja uslova za siguran i pouzdan cevovodni transport sirove nafte, obezbeđenja energetske bezbednosti i kontinuiteta snadbevanja, kompanija Prointer je uspešno izvršila projekat implementacije SAP sistema u jednoj od najvažnijih kompanija za obezbeđenje energetske efikasnosti. Izvršena je implementacija sledećih modula:

FI – Finansijsko računovodstvo (AA – Osnovna sredstva)
CO – Kontroling (Upravljačko računovodstvo)
SD – Prodaja i distribucija
MM – Upravljanje materijalima
HR – Ljudski resursi
BC – Osnovne komponente

Card image top

Implementacija SAP-a u J.P. SDPR Yugoimport

U decembru 2015 godine uspešno je završena implementacija SAP sistema u J.P. SDPR Yugoimport. Zbog svoje kompleksnosti i svih zahteva koje nosi čitava vojna industrija, u kojoj posluje J.P. SDPR Yugoimport, ovaj projekat predstavlja jedan je od najsloženijih projekata, kako na domaćem tako i na tržištu regiona. Uspešno smo savladali organizacione promene i izvršili reinženjering i optimizaciju procesa proizvodnje, nabavke, prodaje, skladištenja, izveštavanja, upravljanja finansijama i upravljanja ljudskim kapitalom. Izvršena je implementacija sledećih modula:

FI – Finansijsko računovodstvo (AA – Osnovna sredstva)
CO – Kontroling (Upravljačko računovodstvo)
SD – Prodaja i distribucija
MM – Upravljanje materijalima
PP – Planiranje proizvodnje
BC – Osnovne komponente
HR – Ljudski resursi

Card image top

Implementacija SAP-a u PD Elektrodistribucija Beograd

Kompanija Prointer uspešno je završila projekat implemetacije SAP poslovnog softvera u PD Elektrodistribucija Beograd . Projekat implemetacije trajao je 11 meseci i obuhvatao je kompletnu isporuku hardverske opreme, SAP licenci, kao i obuku krajnjih korisnika. Kako bi EDB-u bilo omogućeno bolje upravljanje resursima i samim poslovnim procesima u kompaniji, te kvalitetnije korišćenje informacija, a samim tim efikasnije i efektivnije poslovanje, implentirani su sledeći moduli:

FI – Finansijsko računovodstvo (AA – Osnovna sredstva)
CO – Kontroling (Upravljačko računovodstvo)
SD – Prodaja i distribucija
MM – Kontroling (Upravljačko računovodstvo)
BC – Osnovne komponente

Card image top

Implementacija SAP-a u PD Elektrovojvodina

U novembru 2014. uspešno je završena imlementacija SAP poslovnog rešenja u PD Elektrovojvodina. Ovim je Elektrovojvodina unapredila svoje poslovne procese, integrisala i samim tim postigla standardizaciju poslovanja, dostupnost, pouzdanost i kvalitet u svim oblastima rada. U periodu od godinu dana koliko je trajao projekat implementacije, učestvovao je projektni tim od 60 članova u rukovođenju projektom implementacije SAP sistema, planiranju, realizaciji i analizi testiranja SAP sistema, instalaciji i monitoringu tehničkog sistema, realizaciji prenosa matičnih i transakcionih podataka i upravljanju organizacionim promenama tokom projekta implementacije. Implentirani su sledeći moduli:

FI – Finansijsko računovodstvo (AA – Osnovna sredstva)
CO – Kontroling (Upravljačko računovodstvo)
SD – Prodaja i distribucija
MM – Kontroling (Upravljačko računovodstvo)
BC – Osnovne komponente

Ovim uspešno realizovanim projektima dokazali smo da je Prointer apsolutni lider u isporuručivanju ICT usluga na domaćem tržištu.

Card image top

Implementacija Electronic Payment Management Systema JKP Parking servis

Projekat “Electronic Payment Management System centar” (daljinski obračun i naplata parkiranja putem SMS poruka) u JKP Parking servis za Prointer IT Solutions & Services bio je jedan od najvećih izazova u ovoj godini. Tokom 4 meseca intenzivnog rada uspešno smo sarađivali sa partnerom ProkomSoft na implementaciji rešenja. JKP Parking servisu instalirano je rešenje sa dva modula: Back office aplikacija za administrativne potrebe kontrole korisnika i modul kontole sistema naplate parkiranja na terenu razvijen za PDA uređaje. Tim naših inženjera uspešno je obučio sve korisnike za rad na novim aplikacijama.

Card image top

Outsourcing računovodstvenih usluga za Ozone a.d.

U decembru 2011 godine uspešno je završeno kompletno preuzimanje finansijsko-računovodstvenih poslova preduzeća O zone a.d. Služba računovodstva preduzeća Prointer ITSS je na sebe preuzela kompletan operativni finansijski posao, uslužno plaćanje i obračun zarada za kompaniju Ozone. Pored toga, preuzeto je eksterno izveštavanje, izrada mesečnih izveštaja za potrebe konsolidacije sa matičnom kompanijom NIS ad, kao i izrada mesečnih SAP BPC izveštaja za potrebe Gasprom Njefta.

Card image top

Implementacija SAP-a u Elektromreži Srbije (EMS)

U saradnji sa SAP WB krajem marta 2012 godine uspešno je završena imlementacija SAP poslovnog rešenja u Elektromreži Srbije (EMS). Postignuto je unapređenje stepena integracije poslovnih funkcija i podataka, fleksibilnost u praćenju finansijskih pokazatelja poslovanja, poboljšanje finansijskog planiranja i izveštavanja. Implementirani su sledeći moduli:

FI – Finansijsko računovodstvo (AA – Osnovna sredstva)
CO – Kontroling (Upravljačko računovodstvo)
SD – Prodaja i distribucija
MM – Upravljanje materijalima
BC – Osnovne komponente
IM – Invesment managment

Napomena: Na ovom projektu smo bili podizvođač. Nosilac posla je bio SAP WB.

Card image top

Implementacija SAP-a u Bekto Precisa, Goražde

U saradnji sa SAP WB krajem marta 2012 godine uspešno je završena imlementacija SAP poslovnog rešenja u Elektromreži Srbije (EMS). Postignuto je unapređenje stepena integracije poslovnih funkcija i podataka, fleksibilnost u praćenju finansijskih pokazatelja poslovanja, poboljšanje finansijskog planiranja i izveštavanja. Implementirani su sledeći moduli:

FI – Finansijsko računovodstvo (AA – Osnovna sredstva)
CO – Kontroling (Upravljačko računovodstvo)
SD – Prodaja i distribucija
MM – Upravljanje materijalima
BC – Osnovne komponente
IM – Invesment managment

Napomena: Na ovom projektu smo bili podizvođač. Nosilac posla je bio SAP WB.

Card image top

Softver za obračun i naplatu električne energije u PD jugoistok

U saradnji sa SAP WB krajem marta 2012 godine uspešno je završena imlementacija SAP poslovnog rešenja u Elektromreži Srbije (EMS). Postignuto je unapređenje stepena integracije poslovnih funkcija i podataka, fleksibilnost u praćenju finansijskih pokazatelja poslovanja, poboljšanje finansijskog planiranja i izveštavanja. Implementirani su sledeći moduli:

FI – Finansijsko računovodstvo (AA – Osnovna sredstva)
CO – Kontroling (Upravljačko računovodstvo)
SD – Prodaja i distribucija
MM – Upravljanje materijalima
BC – Osnovne komponente
IM – Invesment managment

Napomena: Na ovom projektu smo bili podizvođač. Nosilac posla je bio SAP WB.

Card image top

Održavanje rutera i svičeva u firmi "Panonske TE-TO" DOO Novi Sad

U saradnji sa SAP WB krajem marta 2012 godine uspešno je završena imlementacija SAP poslovnog rešenja u Elektromreži Srbije (EMS). Postignuto je unapređenje stepena integracije poslovnih funkcija i podataka, fleksibilnost u praćenju finansijskih pokazatelja poslovanja, poboljšanje finansijskog planiranja i izveštavanja. Implementirani su sledeći moduli:

FI – Finansijsko računovodstvo (AA – Osnovna sredstva)
CO – Kontroling (Upravljačko računovodstvo)
SD – Prodaja i distribucija
MM – Upravljanje materijalima
BC – Osnovne komponente
IM – Invesment managment

Napomena: Na ovom projektu smo bili podizvođač. Nosilac posla je bio SAP WB.

Card image top

Održavanje sistemskog softvera sa instalacijom Citrix virtuelnih servera u firmi "Panonske TE-TO" DOO Novi Sad

U saradnji sa SAP WB krajem marta 2012 godine uspešno je završena imlementacija SAP poslovnog rešenja u Elektromreži Srbije (EMS). Postignuto je unapređenje stepena integracije poslovnih funkcija i podataka, fleksibilnost u praćenju finansijskih pokazatelja poslovanja, poboljšanje finansijskog planiranja i izveštavanja. Implementirani su sledeći moduli:

FI – Finansijsko računovodstvo (AA – Osnovna sredstva)
CO – Kontroling (Upravljačko računovodstvo)
SD – Prodaja i distribucija
MM – Upravljanje materijalima
BC – Osnovne komponente
IM – Invesment managment

Napomena: Na ovom projektu smo bili podizvođač. Nosilac posla je bio SAP WB.

Card image top

Implementacija Sistema Poslovnih Aplikacija Plus (SPA Plus) u PD TENT Obrenovac

U saradnji sa SAP WB krajem marta 2012 godine uspešno je završena imlementacija SAP poslovnog rešenja u Elektromreži Srbije (EMS). Postignuto je unapređenje stepena integracije poslovnih funkcija i podataka, fleksibilnost u praćenju finansijskih pokazatelja poslovanja, poboljšanje finansijskog planiranja i izveštavanja. Implementirani su sledeći moduli:

FI – Finansijsko računovodstvo (AA – Osnovna sredstva)
CO – Kontroling (Upravljačko računovodstvo)
SD – Prodaja i distribucija
MM – Upravljanje materijalima
BC – Osnovne komponente
IM – Invesment managment

Napomena: Na ovom projektu smo bili podizvođač. Nosilac posla je bio SAP WB.